"ΠΕΡΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ" ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

CONCERNING ARCHITECTURE BEFORE AND NOW (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μυλωνάς, Παύλος Μ.
  5. 1997
  6. 31-67
    • A detailed historic retrospection concerning the progress of architecture from ancient years until today. The work writtings of Vitrouvio "De Architectura", and of Leon Battista Alberti " De re ardificateria " are being analysed and the modern architectural waves are mentioned such as the modern movement , the post-modernism and the post-modern phiralism.
    • Λεπτομερής ιστορική αναδρομή της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα . Αναλύεται το σύγγραμμα του Βιτρούβιου "De Architectura" , του Leon Battista Alberti "De Re Ardificateria" και αναφέρονται τα σύγχρονα αρχιτεκτονικά ρεύματα όπως το μοντέρνο κίνημα τον μεταμοντερνισμό και τον μεταμοντέρνο πλουραλισμό .