ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

INTERNATIONAL MODERN MODIFICATIONS AND THE MISSION OF THE ATHENS ACADEMY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πεσμαζόγλου, Ιωάννης (1918-2003)
  5. 1997
  6. 9-14
    • A speech by the departing president concerning the universality, the penetration of electronic communication and the migratory waves, the economic and political union of Europe, Greece's role and the mission of the Athens Academy on those international modifications.
    • Ομιλία του αποχωρούντος Προέδρου για την "παγκοσμιοποίηση" , την διείσδυση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και των μεταναστευτικών ρευμάτων , την οικονομική και πολιτική ένωση της Ευρώπης , τον ρόλο της Ελλάδας και την αποστολή της Ακαδημίας Αθηνών στους διεθνείς αυτούς μετασχηματισμόυς .