ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΧΝΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΦΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ - Χ

SEARCH FOR EVIDENCE OF DOUBLE IONIZATION IN THE SPECTRA OF X - RAY INELASTIC SCATTERING (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αλεξανδρόπουλος Ν | Ντανάκας Σ.Κ. | Danakas S.K.
  5. 1997
  6. 536-547
    • An investigating search of double ionization in the spectra of x-ray with the use of high flow in mixing installations. From the form of the measured spectra it is concluded that while the presence of a Raman discontinuity of x-ray is clear, there is no proof of discontinuity in the double ionization.
    • Ερευνητική μελέτη διπλού ιονισμού από ακτίνες -χ με χρήση δεσμών υψηλής ροής σε εγκαταστάσεις συγχρόντρου . Από την μορφή του μετριθέντος φάσματος προκύπτει ότι , ενώ είναι σαφής η ύπαρξη ασυνέχειας Raman των ακτίνων - χ δεν υπάρχει καμία ένδειξη ασυνέχειας στην περιοχή του κατωφλίου του διπλού ιονισμού .