ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ 6/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΟΥ 1819

THE UNPUBLISHED GREEK DOCUMENT OF THE CIRCULAR LETTER OF IOANNIS KAPODISTRIAS ON THE 6/18 APRIL 1819 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κούκκου Ελένη
  5. 1997
  6. 457-480
    • The announcement refers to the letter that Kapodistria wrote in french and in greek in Corfu when he first and last visited it after his departure from there on the 3nd August 1808 so he can undertake duties at the Ministry of Foreign Affairs in Russia, Petersbourg. The letter is a kend of record which records the most siguificant issues of his conversation with greek chieftains that usited him in order to establish Russia's position towards enslaved Greece.
    • Η ανακοίνωση αναφέρεταιστην επιστολή , που έγραψε ο Καποδίστριας στα γαλλικά και ελληνικά , στην Κέρκυρα , όταν την επισκέφτηκε για πρώτη και τελευταία φορά , μετά την αναχώρησή του από εκεί στις 3 Αυγούστου 1808 , για να υπηρετήσει στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας , στην Πετρούπολη. Η επιστολή αυτή αποτελεί ένα είδος πρακτικού στο οποίο καταγράφονται τα κύρια σημεία της συνομηλίας του με έλληνες οπλαρχηγούς που τον επισκέφτηκαν για να διευκρυνήσουν την στάση της Ρωσίας έναντι της υποδούλου Ελλάδος .