1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Smyrniotis B. | Τούντας, Κωνσταντίνος (1917-2004) | Papalois A. | Tountas C. | Kostopanagiotou G. | Παπαδημητρίου Ι. | Smyrniotis B. | Σμυρνιώτης Β. | Παπαλόη Α | Papadimitriou I. | Κωστοπαναγιώτου Γ. | Αρκαδόπουλος, Ν.
  5. 1997
  6. 422-438
    • The purpose of this study is after the increase of hepatic faclure the application of extracorporeal support of the hepatic function with two different methods: 1) with the use of a whole lever groft and 2) with the use of isolated hepatocytes. Finally, a functicual and a morphological study is made as well as an evaluation of both systems.
    • Σκοπός της έρευνας είναι , η έπειτα από ανάπτυξη οξείας ηπατικής ανεπάρκειας εφαρμογή εξωσωματικής υποστήριξης της ηπατικής λειτουργείας με δύο διαφορετικές μεθόδους : 1) με χρήση ολικού ήπατος και 2) απομονωμένων ηπατοκυττάρων . Τέλος γίνεται λειτουργική και μορφολογική μελέτη και αξιολόγηση των δύο αυτών συστημάτων .