Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΙΔΙΑΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ.

USE OF PREFABRICATED GRAFT WITH BRANCHES TO THE CORRESPONDING VISCERAL ARTERIES IN THE SURGICAL TREATMENT OF THORALOABDOMINAL AORTIC ANEURYSMS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ηλιόπουλος Δ | Σκαλκέας, Γρηγόριος Δ. (1928-2018) | Safi Hazim J. | Safi Harim J.
  5. 1997
  6. 258-269
    • A description of a vascular graft through which the thoracoabdominal aneurisms are treated. It is considered that the use of prefabricated aortic graft is safe and reduces eignificantly the ischemia period during the excisim of the thoracoabdominal aortic aneurisms.
    • Περιγραφή τοποθέτησης αγγειακού μοσχεύματος δια του οποίου αντιμετωπίζονται τα θωρακοκοιλιακά ανευρύσματα. Θεωρείται ότι η χρήση του προκατασκευασμένου αορτικού μοσχεύματος είναι ασφαλής και μειώνει σημαντικά τον χρόνο ισχαιμίας κατά την εκτομή των θωρακοκοιλιακών ανευρυσμάτων.