Επιστολαί ανέκδοτοι λογίων ανδρών του ΙΗ' αιώνος περιελθούσαι εις χείρας Ιωάννου Ν. Σταματέλου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 41542
  4. GR-AtACAb10091097
  5. Ελληνικά
  6. Σταματέλος, Ιωάννης Ν.
  7. Αθήνησι :Τυπογραφείον ″ο Παλαμήδης″, [18--;]
  8. 12