ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΝΤΩΝ

HEREDITY AND DEVELOPMENT OF ORGANIC BEINGS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πολίτης, Ιωάννης Χ. (1886-1968)
  5. 1949
  6. 67-84
    • A historic retrospection into a screntific research that refers to heredity from Mendel and his laws in the begining of the 19th century until today.
    • Ιστορική αναδρομή στην επιστημονική έρευνα που αφορά την κληρονομικότητα από τον Mendel και τους νόμους του στις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι και τις ημέρες μας.