Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

THE IMPORTANCE OF THE 28TH OCTOBER 1940 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πολίτης, Ιωάννης Χ. (1886-1968) | Μπαλάνος Δημήτριος Σ | Πολίτης Ιωάννης
  5. 1949
  6. 34-45
    • The importance of the 28th October 1940 is pointed out reminding the major facts and acts of greeks and the greek's faith in God which helped overcome great difficulties.
    • Τονίζεται η σημασία της ημέρας της 28ης Οκτωβρίου 1940 , υπενθυμίζοντας τα μεγάλα γεγονότα και πράξεις των Ελλήνων καθώς και τη πίστη στο Θεό του ελληνικού έθνους , που το βοήθησε να υπερνικήσει τις μεγάλες δυσχέρειες.