ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟTΗΤΟΣ ΤΟΥ ΖΕΝΙΘ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΕΙΨΙΝ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΗΣ 9ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 1945

ON THE VARIATION OF BRIGHTNESS OF ZENITH DURING THE SOLAR ECLIPSE ON JULY 9th , 1945 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μακρής Κ Ι
  5. 1949
  6. 310-316
    • Photometric doservations are made on the variation of brightness of the Zenith during successive phases of the eclipse. The variation is studied in connection with the heigth of the sun during the equivalent time, a few days before the eclipse and a few days later.
    • Εκτελούνται φωτομετρικές παρατηρήσεις της μεταβολής της λαμπρότητας του Ζενίθ , κατά τις διαδοχικές φάσεις της εκλείψεως. Η μεταβολή μελετάται συναρτήσει του ύψους του Ηλίου κατά τον αντίστοιχο χρόνο , λίγες μέρες πριν την έκλειψη και λίγες μέρες μετά.