ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΩΝ ΕΞΑΤΜΙΣΙΜΕΤΡΩΝ PICHE ΚΑΙ WILD

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE EVAPORIMETERS PICHE AND WILD (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-)
  5. 1949
  6. 303-306
    • A vdumetric and a level count of evaporations is being made with the evaporimeters type piche and wild.
    • Γίνεται ογκομετρική και σταθμική μέτρηση , των εξατμίσεων , με τα εξατμισίμετρα τύπου Piche και τύπου Wild.