ΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΛΙΘΟΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

THE GREENSTONES IN SOUTH EVIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δάβη Ελευθερία
  5. 1949
  6. 290-296
    • The greenstones in south Evia are being studied and are classyfied into groups based on the tectonic data that exists.
    • Μελετώνται οι πρασινόλιθοι της Νοτίου Εύβοιας και ταξινομούνται σε ομάδες , επί τη βάση των τεκτονικών στοιχείων που υπάρχουν.