ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΙΘΑΝΩΣ ΔΙΑ ΔΙΗΘΗΤΟΥ ΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΜΟΡΦΑΣ ΤΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ. Η ΛΕΥΧΑΙΜΙΚΗ ΜΗΝΙΓΓΟΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΣ.

AN EXPERIMENTAL RESEARCH ON THE INFECTIOUS FILTRABLE VIRUS AGAINST VARIOUS TYPES OF LEUKEMIA. LEUKEMIC MENINGOENCEPHALITIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πετζετάκης Μ Δ | Petzetakis Michael
  5. 1949
  6. 271-276
    • Experiments are made on rabbits with varrinections throuth endocerebral passages in order to prove the infections character of leukemia. The material used came from cases of acute myeloblastic leukemia, myelogenerated hypoxemia or chronic or lympho.
    • Γίνονται πειράματα σε κουνέλια , με εμβολιασμούς μέσω της ενδοεγκεφαλικής οδού , προκειμένου ν΄αποδειχθεί η λοιμώδης φύση των λευχαιμιών. Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε προήρχετο από περιπτώσεις οξείας μυελοβλαστικής λευχαιμίας , μυελογενούς υποξείας ή χρονίας ή λεμφογενούς.