ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΏΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ

AN EXPERIMENTAL RESEARCH ON HENS FOR THE JUSTIFICATION OF ACUTE LEUKEMIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πετζετάκης Μ Δ | Petzetakis Michael
  5. 1949
  6. 267-270
    • Experiments are being made on hens in order to justify acute leukemia and the results are presented.
    • Γίνονται πειράματα σε όρνιθες προκειμένου να αιτιολογηθεί η οξεία λευχαιμία και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα.