Η ΗΛΙΑΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΚΑΙ ΑΙ ΘΕΡΙΝΑΙ ΒΡΟΧΑΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

SOCAR ACTIVITY AND THE SUMMER RAINS IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-)
  5. 1949
  6. 182-186
    • The effect of sun spots in summer rains is being examined in detail based on rain gauged facts of 35 stations in Greece in the period 1901-1940.
    • Εξετάζεται λεπτομερέστερα η επίδρασης των ηλιακών κηλίδων επί των θερινών βροχών , με βάση τα βροχομετρικά δεδομένα 35 σταθμών της Ελλάδος , της περιόδου 1901-1940.