ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΔΙΞ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑ ΤΟΥ ΜΠΑΝΟΥ

UNKNOWN CODE OF THE "NEWSPAPER" FROM CONTANTINOS KARATZA OF "BANOY" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κουρνούτος Γεώργιος Π. | Kournoutos Georg. P.
  5. 1949
  6. 169-173
    • Comments on 3 chronographic codes that were written from Constantinos Karatza - Banos. Karatzas , during his career , recorded as in a diary , the most important facts of the era and he named his diaries "Newspapers". Those "Newspapers" are divided in 3 codes and cover the time period 1777-1811.
    • Σχόλια επί τριών κωδίκων χρονογραφίας που επηρήθησαν από τον Κωνσταντίνο Καρατζά τον Μπάνο. Ο Καρατζάς κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας του κατέγραψε σε μορφή ημερολογίου τα σπουδαιότερα γεγονότα της εποχής , τα δε ημερολόγιά του ονόμασε εφημερίδες. Οι εφημερίδες αυτές χωρίζονται σε τρείς κώδικες και καλύπτουν το διάστημα 1777-1811.