ΕΙΔΙΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

SPECIAL PRESENTATION OF BOOKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Romeos Kon | Ρωμαίος Κωνσταντίνος;
  5. 1949
  6. 167-168
    • The monograph of m. Evaggelos Papanoutsou entitled " Aesthetics" which covers an enorynous gap in the very important subject of aesthetics and the fine arts.
    • Παρουσιάζεται το σύγγραμμα του κ. Ευάγγελου Παπανούτσου, " Αισθητική " το οποίο καλύπτει ένα τεράστιο κενό στο σπουδαιότατο θέμα της αισθητικής και της τέχνης.