ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λυκούδης Στυλιανός Εμμ. | Οικονόμου Γεώργιος Π | Oikonomou G.
  5. 1949
  6. 137-138
    • The book of lientenant general m. K. Bakopoulou is presented " The hostage situation of the live lientenant generals. The life of those . Concentration camps" which includes valuable historical details of that era.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του αντιστρατηγού κ. Κ. Μπακόπουλου " Η ομηρία των πέντε αρχιστρατήγων. Η ζωή των. Στρατόπεδα συγκεντρώσεις " , το οποίο περιέχει πολύτιμες ιστορικές λεπτομέρειες της εποχής εκείνης.