1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Polymeropoulos D.G. | Πολυμερόπουλος Δημήτριος
  5. 1949
  6. 64-74
    • The study is about the preparation of structural stones and bricks of various dimensions that receive argil and the reduction application of the substantial disadvantage that argils present in a natural state.
    • Η μελέτη αφορά την παρασκευή δομικών λίθων και πλίνθων διαφόρων διαστάσεων λαμβανομένων εξ ανόπτου αργίλου και την εφαρμογή εκμηδενίσεως του ουσιώδους μειονεκτήματος που παρουσιάζουν οι άργιλοι σε φυσική κατάσταση.