ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΑΔΕΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΡΟΔΟΔΕΝΔΡΟΥ (RHODODENDRON LUTEUM SWEET) ΕΙΣ ΛΕΣΒΟΝ.

SMALL CLUSTERS OF YELLOW RHODODENDRON LUTEUM SWEET IN LESBOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παπαϊωάννου Ι | Papaioannou I.K.
  5. 1949
  6. 46-57
    • The geographical expansion of rhododendron in Lesbos is being studied, the phytosociety in which it belongs to and grows in, the soil and the clemat which it neets, various phenologic observations, it's toxic properties , it's wood and it's use from residents , the aesthetic and forestial financial importance and the etymology of the greek word "Agugdiouras".
    • Μελετάται η γεωγραφική εξάπλωση του ροδόδενδρου της Λέσβου, η φυτοκοινωνία στην οποία ανήκει και αναπτύσσεται, το έδαφος και το κλίμα που χρειάζεται, διάφορες φαινολογικές παρατηρήσεις, οι τοξικές του ιδιότητες, το ξύλο του και η χρησιμοποίησή του από τους κατοίκους, η αισθητική και η δασοικομική σημασία και η ετυμολογία της λέξεως "αγούγδιουρας".