ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΧΡΩΜΙΑΣ ΤΗΣ ΙΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΗΓΗΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ

CONCERNING THE HETEROCHROMIA OF THE SPECTRUM AND IT'S EXPLANATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Cosmetatos G. | Κοσμετάτος Γ | Cosmetatos G.
  5. 1949
  6. 38-45
    • Heterochromia is being studied and it's various forms. It is pointed out that the variaty of the colours of the spectrum is due to the different quantity of darkness. Finally, various inter pretations are presented of total and part heterochromia.
    • Μελετάται η ετεροχρωμία της ίριδος και οι διάφορες μορφές αυτής. Υπογραμμίζεται ότι η ποικιλία του χρώματος της ίριδος οφείλεται σε διαφορετική ποσότητα μελαγχρωστικής. Τέλος παρουσιάζονται διάφοροι ερμηνείες πόσο της ολικής όσο και της μερικής ετεροχρωμίας.