ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΩΝΜΕΤΑ ΤΑΤΡΙΟΥΧΩΝ ΑΜΦΙΒΟΛΩΝ ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑΚΩΝ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΩΝ, ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΩΣ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

HISTOLOGIC STUDY AND EXAMINATIONS OF THE GENESIS CONDITIONS OF THE POST SODIUM AMPHIBOLE MICA SCHIST WEST OF MALVOISIE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παρασκευόπουλος, Ιωάννης Σ. (1889-1951)
  5. 1949
  6. 18-30
    • A petrologic description and analysis of schist that are fount in Lakonia, west of Malvoisie.
    • Πετρολογική περιγραφή και ανάλυση σχιστολίθων που υπάρχουν στη Λακωνία δυτικά της Μονεμβασιάς.