ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ

ELECTRONIC STRUCTURE OF RARE LANDS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Σακελλαρίδης Παύλος
  5. 1957
  6. 518-523
    • A comparative study is being made on the electronic structure of ions with energy Z and Y of rare lands which proves that the formation of those ions is strong in cases where or quadrivalent ions have electronic structure according to the structure of ions La +3 , Gd +3 and Lu +3 .
    • Γίνεται συγκριτική μελέτη της ηλεκτρονικής δομής των ιόντων με σθένη +2 και +4 των σπανίων γαιών, η οποία αποδεικνύει ότι ο σχηματισμός των ιόντων αυτών είναι δυνατός, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το προκύπτον δισθενές ή τετρασθενές ιόν έχει ηλεκτρονική δομή ανάλογη με δομή των ιόντων La +3, Gd +3 και Lu +3