Η ΚΑΜΠΥΛΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΟΣ ΕΞ ΑΝΟΞΙΑΣ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΜΥΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΕΣΕΩΣ ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗΣ

APPLICATION OF ANOXIA METHOD ON ADRENALIN TREATED MICE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μοίρας Κ | Κουτσελίνης Αντ. | Moiras K
  5. 1957
  6. 422-426
    • The possibility of using the anoxia method is being examined in order to overcome the difficulty of synergy of thyroxine after adrenaline during the study.
    • Εξετάζεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης της μεθόδου της ανοξίας, προκειμένου να ξεπεραστεί η δυσκολία κατά την μελέτη της σενεργίας της θυροξίνης μετά της αδρεναλίνης.