ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΗ ΖΥΜΩΣΙΜΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΦΙΔΩΝ ΔΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

THE STUDY OF THE NON - FERMENTABLE SUEARS OF THE GRAPES AND RAISINS BY PAREK CHROMATOGRAPHY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ninnis Lys.N | Νίννης Λυσ.Ν | Ninni-Birbili Maria | Μπιρμπίλη Μαρία
  5. 1957
  6. 414-422
    • The non - fermentable sugars of grapes and raisins are being studied and possible deteriorated shaped products of the imnertosugar during the drying out of the grapes that are headed for raisin preparation are being searched for .
    • Ερευνώνται τα μη ζυμώσιμα σάκχαρα σταφυλών και αναζητώνται τυχόν σχηματιζόμενα προϊόντα αλλοιώσεως του ιμβερτοσακχάρου κατά την ξήρανση των σταφυλών προς παρασκευή σταφίδων.