ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ ΣΑΠΩΝΑΡΙΝΗΣ ΕΠΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΑΠΩΝΑΡΙΑ (SAPONARIA) ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΑΥΤΗΣ

SEARCHINE FOR SAPONARINE FROM THE SPECIES SAPONARIA AND THE EFFECT OF SOLAR LIGHT ON THE FORMATION OF IT;S SUBSTANCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Foufas Chr.Al | Φούφας Χ.
  5. 1957
  6. 408-410
    • Saporine is being searched for inside kinds that belong to the species saponaria and the effect of the solar light on it's production. From this study , it is concluded that solar light has a defining effect on it's production while not all forms of the saponaria species contain saponarine .
    • Αναζητάται η Σαπωναρίνη εντός ειδών που ανήκουν στο γένος Σαπωναρία, και η επίδραση του ηλιακού φωτός επί της παραγωγής της. Από την εργασία αυτή προκύπτει ότι το ηλιακό φως ασκεί καθοριστική επίδραση στην παραγωγή της ενώ όλα τα είδη του γένους Saponaria δεν έχουν σαπωναρίνη.