ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΤΙΝΩΝ ΑΛΟΓΟΝΟΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΙΒΡΩΜΙΟΥΧΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ

CONCERNING SOME INTERLINKINGS OF HALOGEN ACID OF MANGANESE AND IRON AND ALSO CONCERNING MANGAN TRIBROMID (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ασκητόπουλος Κωνσταντίνος Ι. | Galinos A.Gr | Γαληνός Α.Γρ.
  5. 1957
  6. 395-398
    • The first achieved preparation of tetrabromiomanganetic acid and of tetrabromioiron like acid is methioned under the form of post diathy lather salt-type combinations .
    • Αναφέρεται η πρώτη πραγματοποιηθείσα παρασκευή του τετραβρωμιομαγγανικο΄λυ οξέος, υπό τη μορφή των μετά του διαιθυλαιθέρος αλατοειδών ενώσεων αυτών.