ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΚΡΗΤΙΔΙΚΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΩΛΟΝΟΥ-ΠΙΝΔΟΥ

PRIMARY DEPOSITS OF MANGANITE INSIDE THE UPPER CRETACEOUS CALCAREOUS SERIE IN THE OLONOS -PINDOS ZONE. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κισκύρας Δημ Α
  5. 1957
  6. 362-368
    • The discovery of mangenetic are inside limestones of the Olonos -Pindou Zone is being studied .
    • Μελετάται η ανεύρεση μαγγανιούχων μεταλλευμάτων εντός ασβεστολιθίου της ζώνης Πίνδου-Ωλονού.