ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ioakimoglou George | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1957
  6. 351-352
    • The work writing from doctors R. Fabre , R. Thruhant and M. Regnier is presented under the title : "Urgent treatment of intoxications" in which it mentions the measures that mist be taken for the speedy discharge of poison from the organism , it's splitting and the fight against it's effects finally the book deals with poisonings from air and steam , etc.
    • Παρουσιάζεται το σύγγραμα των ιατρών R. Fabre, R.Thruhaut και M. Regnier, υπό τον τίτλο "Traitement d' urgence des intoxications", στο οποίο γίνεται λόγος για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ταχεία απομάκρυνση του δηλητηρίου απ' τον οργανισμό, την διάσπασή του και την καταπολέμηση των ενεργειών του. Τέλος, το βιβλίο πραγματεύεται οξείες δηλητηριάσεις από αέρια + ατμούς κ.α.