1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δάβη Ελευθερία
  5. 1957
  6. 332-337
    • The greek foraminifer microfaura is becoming known and the precise horizon of the deepest horizons of Neogene is established .
    • Καθίσταται γνωστή η ελληνική τρηματοφόρα μικροπανίδα και καθορίζεται ο επακριβής ορίζοντας των βαθυτέρων οριζόντων του Νεογενούς.