ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΩΤΙΝΟΕΙΔΩΝ ΕΙΣ ΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΩΝ ΤΩΝ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

CONCERVING THE FORMATION MANNER OF CAROTID OF SOME TYPE OF FISH IN SWEET WATER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πολίτης, Ιωάννης Χ. (1886-1968) | Πολίτης Ιωάννης
  5. 1957
  6. 306-308
    • A study which contributes to the examination of pigments of infernor organisms which are found in the borderline between vegetal and vital cells .
    • Έρευνα, η οποία συμβάλλει στην εξέταση των χρωστικών ουσιών κατωτάτων οργανισμών, που βρίσκονται στο μεταίχμιο μεταξύ των φυτικών και των ζωικών κυττάρων.