ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙ

THE OPPOSITION OF CHRISTIANITY AND HELLINISM AND THEIR SYNTHESIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπρατσιώτης Παναγιώτης
  5. 1957
  6. 278-304
    • A detailed analysis of the effect of Hellenism on Christianity and the help that the first offers the second : with it's language , it's scholasticism . it's literature and it's morals that it has fostered in the ancient world .
    • Λεπτομερής ανάλυση των επιδράσεων του Ελληνισμού στον Χριστιανισμό και της βοηθείας που προσέφερε ο πρώτος προς τον δεύτερο: με τη γλώσσα, τους λογίους, την γραμματεία και το ήθος που είχε καλλιεργήσει στον αρχαίο κόσμο.