ΤΟ "ΚΟΙΝΑΡΙΟΝ" ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

THE "COENARIUM" OF CABANIA THEOPHILOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γκίνης Δημήτριος Σ
  5. 1957
  6. 247-251
    • The life and the work of cabania Theophilos are presented through his notes under the name "Coenarium" .
    • Παρουσιάζεται η ζωή και το έργο του Καμπανίας Θεοφίλου, μέσα απ' τις σημειώσεις που συνήθιζε να κρατάει υπό την ονομασία "Κοινάριον".