Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ

THE LITERARY INFLUENCE OF THE HOLY BIBLE ON NATIONAL POET D. SOLOMOU (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Bougatsos N. Th. | Μπουγάτσος Ν. Θ.
  5. 1957
  6. 131-135
    • The influence from the Holy Bible on the literary style of Dion . Solomou is presented. An influence that is detected in his expression and his use of allegoric poetic icons. Characteristic examples are presented .
    • Παρουσιάζεται επίδραση της Αγίας Γραφής στο λογοτεχνικό ύφος του Διον. Σολωμού, επιδραση που διακρίνεται στην έκφραση και χρήση της αλληγορίας ποιητικών εικόνων. Παρουσιάζονται χαρακτηριστικά παραδείγματα.