ΜΙΚΡΟΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΠΑΡΑΘΥΡΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑΝ ΩΛΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΤ. ΚΡΗΤΗΝ

SMALL FENSTER IN THE SERIE OLONOS IN WESTERN CRETE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Παρασκευαϊδης Ηλίας
  5. 1957
  6. 116-118
    • The presence of rocks from the series Tripoleos which is covered by rocks of the serie Olonos is methionned . The whole disposition presents a jenster sight and it is situated in Selli west of Kastelli Kissamon in western Crete .
    • Αναφέρεται η παρουσία πετρωμάτων της σειράς Τριπόλεως που έχει καλυφθεί από πετρώματα της σειράς Ωλονού. Η όλη διάταξη παρουσιάζει όψη τεκτονικού παραθύρου και παρουσιάζεται στη θέση Σελλί Δυτικά του Καστελλίου Κισσάμιου στην Δυτική Κρήτη.