ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΦΩΤΙΟΥ

CONCERNING THE SPEECHES OF PATRIARCH PHOTIOU (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λαούρδας Β.
  5. 1957
  6. 115-116
    • The problem of the real number of authentic speeches from patriarch Photiou is being examined .
    • Εξετάζεται το πρόβλημα του πραγματικού αριθμού των γνήσιων ομιλιών του Πατριάρχη Φωτίου.