ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΑΙΤΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

CONCERNING THE MATHEMATICAL PASSAGES OF THEAETETUS OF PLATO (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σταμάτης Ευάγγελος Σ
  5. 1957
  6. 87-90
    • A problem which troubles the greek mathematic science from platots era is being studed : why did Theodore stop when he proved the asymetry of the square root of the number 17 . It is concluded that plato let Theodore stop proving the asymetry due to the equality that the number 17 had for the Pythagoreans .
    • Εξετάζεται ένα πρόβλημα που απασχολεί την Ελληνική Μαθηματική Επιστήμη από την εποχή του Πλατωνος. Γιατί ο Θεόδωρος σταμάτησε στην απόδειξη του ασυμμέτρου της τετραγωνικής ρίζας του αριθμού 17. Συμπεραίνεται ότι ο Πλάτων άφησε τον Θεόδωρο να σταματήσει την απόδειξη του ασυμμέτρου εξαιτίας της ιερότητος που είχε ο αριθμός 17 για τους Πυθαγόρειους.