ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1999.

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μητσόπουλος Γεώργιος | Κοντόπουλος, Γεώργιος (1928-) | Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών
  5. 1999
  6. 697-701
    • Επετηρίδα της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 1999