ΝΟΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ

THE UNDERSTANDING FROM THE ELECTRONIC REVOLUTION UNTIL THE BIOTECHNOLOGICAL EXPLOSION. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τούντας, Κωνσταντίνος (1917-2004)
  5. 1999
  6. 547-555
    • A report on the impressive development of Biotechnology, which was faster than the progress of electronics. Biotechnology was developed in a very short time period, while electronics and computer science needed 40-50 years.
    • Αναφορά στην εντυπωσιακή ανάπτυξη της Βιοτεχνολογίας, η οποία ξεπέρασε την πρόοδο της ηλεκτρονικής. Η Βιοτεχνολογία αναπτύχθηκε σε ελάχιστο χρόνο, ενώ η ηλεκτρονική και η πληροφορική χρειάστηκαν 40-50 χρόνια.