1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τούντας, Κωνσταντίνος (1917-2004)
  5. 1999
  6. 547-555
    • A report on the impressive development of Biotechnology, which was faster than the progress of electronics. Biotechnology was developed in a very short time period, while electronics and computer science needed 40-50 years.
    • Αναφορά στην εντυπωσιακή ανάπτυξη της Βιοτεχνολογίας, η οποία ξεπέρασε την πρόοδο της ηλεκτρονικής. Η Βιοτεχνολογία αναπτύχθηκε σε ελάχιστο χρόνο, ενώ η ηλεκτρονική και η πληροφορική χρειάστηκαν 40-50 χρόνια.