Ο "ΟΜΟΡΦΙΑ" ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΤΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΗΘΕΥΕΙ;

DOES THE "BEAUTY" OF A SCIENTIFIC THEORY CONSIST AN INDICATION THAT THE THEORY IS RIGHT? (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρτεμιάδης Νικόλαος
  5. 1999
  6. 381-383
    • The speech examines why some theories are considered "elegant" while others "inelegant" and how will progress in science be able to change the aesthetic ideals, the criteria which were valid until some period ago.
    • Η ομιλία εξετάζει το γιατί μερικές θεωρίες θεωρούνται κομψές ενώ άλλες άκομψες και το κατά πόσο η πρόοδος στην επιστήμη είναι δυνατόν να μεταβάλει τα αισθητικά ιδεώδη, τα κριτήρια, τα οποία ισχύουν μέχρι κάποια εποχή.