ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ κ. ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΑ

THE FORMAL RECEPTION OF CORRESPONDING MEMBER, MR CHARISIOS BOUDOULAS. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σκαλκέας, Γρηγόριος Δ. (1928-2018) | Μητσόπουλος Γεώργιος
  5. 1999
  6. 394-352
    • Some biographic facts and the scientific work of new corresponding member of the Athens Academy, Mr Charisios Boudoulas.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών κ. Χαρίσιου Μπουντούλα.