Η ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ

THE UPCOMING PERIOD OF UNIVERSAL COMMERCIALIZATION - A MINGLING OF LAW AND MORALITY. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kotsiris Lambros | Κοτσίρης, Λάμπρος (1934-)
  5. 1999
  6. 170-189
    • A speech that troubles about man that shifts constantly from the society of fellow men to the society of organization, information, bio-technology and that finally, finds himself confronted with himself. Questions are being raised about his inhumanity and his relations with law and morality.
    • Ομιλία προβληματισμού για τον άνθρωπο που μετακινείται συνεχώς από μέλος μιας κοινωνίας συνανθρώπων στην κοινωνία των οργανισμών, της πληροφορίας, της βιοτεχνολογίας και τελικά βρίσκεται αντιμέτωπος με τον εαυτό του. Δημιουργούνται ερωτηματικά για την απανθρωποποίηση του και τις σχέσεις μου με την ηθική και το δίκαιο.