ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

THE POSSIBILITY OF USING THE CULTURAL HERITAGE FOR THE REORGANIZATION OF THE ECONOMY. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Drakatos Constantine | Δρακάτος, Κωνσταντίνος Γ. (1928-2013)
  5. 1999
  6. 148-165
    • The possibility of using our cultural heritage for the restructuring of the economy is being studied. At first, the weaknesses of the structure of the Greek Economy are located and the fromation procedure of the structure during the past 25 years. Following, a matter of choice is posed for the proper movements that will lead to the restructuring of the Greek production in order to secure the best results.
    • Μελετάται η δυνατότητα χρησιμοποιήσεως της πολιτιστικής κληρονομιάς στην αναδιάθρωση της οικονομίας. Αρχικά, εντοπιζονται οι αδυναμίες της διάθρωσης της ελληνικής οικονομίας και η διαδικασία διαμόρφωσης της διάρθρωσης κατά την τελευταία εικοσιπενταετία. Στη συνέχεια τίθεται θέμα επιλογής των κατάλληλων δραστηριοτήτων που θα οδηγήσουν σε αναδιάρθρωση της ελληνικής παραγωγής, ώστε να εξασφαλιστεί το άριστο αποτέλεσμα.