ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΤΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΗΜΕΡΕΙΝ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

SOCIAL JUSTICE: EXCHANGE AND PROSPERITY IN BYZANTIUM. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λάϊου-Θωμαδάκη Αγγελική Ε.
  5. 1999
  6. 106=134
    • The problem of economic development in conjunction with social justice is being studied, that has troubled all the ancient and medieval societies of Europe and especially Byzantium.
    • Μελετάται το πρόβλημα της οικονομικής ανάπτυξης σε συνάρτηση με την κοινωνική δικαιοσύνη, που απασχόλησε όλες τις αρχαίες και μεσαιωνικές κοινωνίες της Ευρώπης και ειδικότερα το Βυζάντιο.