ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

INDEPENDENCE ISSUES OF JUSTICE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μητσόπουλος Γεώργιος
  5. 1999
  6. 16-18
    • A speech by the new president of the Academy concerning the independence of justice as it arises from the regulations of the Constitution.
    • Ομιλία του νέου Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, με θέμα την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, όπως προκύπτει και απ' τις διατάξεις του Συντάγματος.