ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

SPEECH BY THE NEW PRESIDENT, MR GEORGIOS MITSOPOULOS. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μητσόπουλος Γεώργιος
  5. 1999
  6. 15-15
    • A speech of saying "Thank you" for the election of the new President, Mr Mitsopoulos for the year 1999.
    • Ευχαριστήριος λόγος για την εκλογή του νέου προέδρου κ. Μητσόπουλου για το έτος 1999.