ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

SUCCESSION OF PRESIDENCY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τσοπανάκης, Αγαπητός (1908-2005)
  5. 1999
  6. 11-14
    • An account of activities from the departing President, Mr Agapitos Tsopanakis, during his term in 1998
    • Απολογισμός δραστηριοτήτων του αποχωρούντος προέδρου κ. Α. Τσοπανάκη, κατά την διάρκεια της θητείας του το έτος 1998.