ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ "ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ" ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

THE POSSESSORS AND NON-POSSESSORS OF THE "ANTHOLOGY OF CRIMINALS" UNTIL THE VALID PENAL LAW. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τουρτόγλου, Μενέλαος (1921-2013)
  5. 1998
  6. 185-194
    • A comparison of the article 4, Par. 1, of the valid constitution that defines that "All Greeks are equal before the law", with relative Byzantine laws that determined inequality. the Byzantine laws defined discriminations between "vile" and "honest" civilians as well as between "poor' and "wealthy". It is obvious that the first are dealt more disfavourably from the law than the latter.
    • Σύγκριση του άρθρου 4 & 1 του ισχύοντος συντάγματος που ορίζει ότι "Οι Ελληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου" με ανάλογους βυζαντινούς νόμους που όμως καθέρωναν την ανισότητα.Το βυζαντινό δίκαιο καθιέρωνε διακρίσεις μεταξύ "ευτελών" και "εντίμων" πολιτών καθώς και μεταξύ "απόρων" και "ευπόρων". Είναι προφανές ότι οι πρώτοι αντιμετωπίζονταν από το νόμο δυσμενέστερα από ότι οι δέυτεροι.