ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΕΓΚΩΜΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

THE FIRST MUNDANE ENCOMIUM OF EUROPEAN LITERATURE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κονομής, Νικόλαος (1922-)
  5. 1998
  6. 101-113
    • A description and an analysis of verses from th epoet of the 6th century BC, Ibycus, concerning the praise of the tyrant Polycrates of Samos. A comparison of the poetic style of Ibycus with the modern Stisichoros and the dependence and influence of the first from the latter is pointd out.
    • Περιγραφή και ανάλυση στίχων του ποιητή του 6ου π.Χ.Ίβυκου και αφορούν εγκώμιο στον τύραννο της Σάμου Πολυκράτη. Σύγκριση του ποιητικού ύφους του Ίβυκου με εκείνο του σύγχρονού του Στησιχόρου και επισημαίνεται η εξάρτηση και ο επηρρεασμός του πρώτου από τον δευτερο.