ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 1998

YEAR BOOK OF THE ACADEMY OF ATHENS, 1998. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών | Academy's office of publications
  5. 1998
  6. 11-63
    • Year book of the Academy of Athens for the year 1998.
    • Επετηρίδα της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 1998.